یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


1U Server Colocation
1U Rackspace - 1A 110V Power - 5000GB Bandwidth - 1Gbps Uplink
قیمت ماهیانه - $69.95 USD
قیمت سالیانه - $58.29 USD
2U Server Colocation
2U Rackspace - 2A 110V Power - 5000GB Bandwidth - 1Gbps Uplinkقیمت ماهیانه - $99.95 USD
قیمت سالیانه - $83.29 USD